Akú hrozbu v sebe pesticídy skrývajú? Je dôvod na obavu? Sú pesticídy hrozba pre našu budúcnosť?

Pesticídy – a ich nežiadúce účinky

Varovanie jedného z 15-tich herbicídov, 9-tich fungicídov a troch insekticídov, ktoré ponúka nemenovaná firma našim poľnohospodárom a lesníkom, obsahuje látky, ktorým by ste sa mali vyhýbať širokým oblúkom. No žiaľ, realita je iná. Konzumujeme ju denne so spracovaným obilím, kukuricou, slnečnicou, repkou, cukrovou repou, zemiakmi, zeleninou, ovocím a vínom. Často sa tieto látky šíria ďalej vetrom vo vzduchu a vodou po daždi sa zmývajú ďalej do riek, studní a jazier.

Tých prípravkov a firiem je však omnoho viac. Prípravkov na ochranu rastlín, ktoré schvaľuje naša vláda a tiež Európska únia. Čím dovolí poľnohospodárom a lesníkom tieto jedy u nás používať.

Ale čo je najsmutnejšie, že podobné jedy stále používa enormne množstvo ľudí vo svojich záhradách. Dokonca obce, mestá, nemocnice, školy, stavbári, elektrikári, cestári, lesníci… Tí všetci bezducho lejú tieto jedy do pôdy a tešia sa z toho, že nemusia trhať burinu. Je toto normálne? Takáto neúcta a arogancia k okoliu?

Pesticídy – sú naozaj potrebné?

Takto vyzerá varovanie jedného z mnohých povolených prípravkov na ničenie burín v kukurici, slnečnici a zemiakoch

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov.

Prípravok vo forme emulzného koncentrátu určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových a
niektorých trávovitých burín v slnečnici, zemiakoch, kukurici.

Typ prípravku na ochranu rastlín: herbicíd

ÚČINNÁ LÁTKA:
250 g.l-1 flurochloridone, t. j. 3-chlor-4-chlormethyl-N-(3-trifluormethylfenyl)-2-pyrrolidon
Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fluorochloridone
CAS No.: 61213-25-0, cyklohexanón CAS No.: 108-94-1, izobutanol CAS No.: 78-83-1, benzínové
rozpúšťadlo (ropné), ľahké, aromatické CAS No.: 64742-95-6
OZNAČENIE PRÍPRAVKU:
GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
Nebezpečenstvo!
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť a závraty.
H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie…..

Existujú aj ďalšie pesticídy s podozrením za vznik rakoviny. Jednoducho si to tam napíšu a ide sa ďalej. Žiaľ, realita je taká, že ľudia ktorí s týmito látkami pracujú, naozaj všetci bez výnimky zomierajú na rakovinu.

Pesticídy – ale čo je na tom najhoršie?

  • Že nikdy neviete, kedy a kto vo vašom okolí tieto jedy použije.
  • Dovolíte pri prechádzke piť vášmu psovi z mláky na poľnej ceste?
  • Dovolíte svojim deťom hrať sa v blízkosti týchto polí?
  • Pijete vodu zo studní v blízkosti miest, kde sa lejú tieto jedy do pôdy?
  • Chyba. Chyba za ktorú sa platí. Obyčajne tým najcennejším. Životom a podlomeným zdravím.

Myslíte si, že preháňam?

Nie je však pravda, že alergie, astmy, nádory, psychické problémy a iné postihnutia postihujú stále viac už aj naše deti a zvieratá? Ich počet každým rokom rapídne stúpa a nikto nehľadá príčinu. Každý rok opäť to isté. Milióny litrov jedov vyliatych na našu Zem. Je možné, že za to môžu vo veľkej miere tiež pesticídy?

Pesticídy ohrozujú našu Zem i nás samotných.

Konkrétne číslo sa blíži len na Slovensku ročne k číslu 5000 ton

Stop pesticídom.

Čo to je za logika, vylievať jedy do zeme, aby som zabil všetko živé a vypestoval pri tom akože potravinu?

Bojujete proti glyfosátu, ale na trhu je ďalších XY výrobkov jemu podobných, ak nie ešte horších.

Nakoniec to bude človek tu žijúci, ktorý vypije túto otrávenú vodu a nasýti telo otráveným jedlom.

Nasýti ním aj svoje deti a svoje zvieratá.

 

Ako dlho to Zem vydrží?

Koľko jedov zvládne prijať naše telo z potravín, z vody a zo vzduchu? Toto sú otázky ktoré ma znepokojujú a preto robíme to, čo robíme.

Nebudeme sa už viac prizerať na túto aroganciu nevedomého človeka nad všetkým živým a totálnu neúctu k planéte. Učte ich, dohovárajte im, snažte sa vštepiť im do ich vedomia pravdu o tom čo sa deje. Nedovoľte im viac znečisťovať a ničiť NAŠU krásnu planétu. Skôr než bude neskoro.

Alternatíva voči pesticídom je biologická ochranaekologickom poľnohospodárstve.