Biodiverzita v krajine a ekologické poľnohospodárstvo – od polovice 20. storočia dochádza k prudkému ústupu druhového bohatstva rastlín a živočíchov, v dôsledku zvýšenej intenzity veľkoplošne pôsobiacich industriálnych vplyvov. Biodiverzita v krajine je ohrozená.

Zlatoočka – Chrisopa

Biodiverzita v krajine a jej pokles  – čo to spôsobilo?

 • dovlečenie cudzích druhov na naše územie, ktoré postupne utláčajú našu pôvodnú biodiverzitu
 • znečistenie poľnohospodárskej pôdy nadmerným používaním minerálnych hnojív a pesticídov, následkom čoho sa tieto jedy dostávajú do stojacích, tečúcich a spodných vôd
 • nadmerné kosenie trávnych porastov
 • jednotné hospodárenie v lesoch
 • výsadba monokultúrnych porastov
 • nekonečné holoruby v našich lesoch
 • vysušovanie močiarov, bažín a mrtvých tokov

V poslednom desaťročí sa hovorí priamo o kríze biodiverzity, ktorá sa každým rokom znižuje

Lienka sedembodková

Ak chceme na Zemi udržať trvalo udržateľné hospodárstvo, je dôležité ochraňovať túto biodiverzitu.

Pod pojmom biodiverzita sa rozumie rôznorodosť a premenlivosť organizmov a okolitého prostredia v ktorom tieto organizmy žijú.

Zachovanie biologickej diverzity ovplivňuje a bezprostredne sa týka kvality všetkého života na Zemi a tiež ovplivňuje produktivitu a stabilitu ľudskej spoločnosti.

Biodiverzita –  môžeme ju rozdeliť do troch hierarchických úrovni a to genetická diverzita, druhová diverzita a diverzita ekosystémov.

Zvýšenie biodiverzity má obvykle základ v rôznorodosti  rastlinstva v krajine.

Preto je práve v poľnohospodárskej krajine tak dôležité uchovávať  zelené neudržiavané pásy divého rastlinstva. Žiaľ mnoho týchto pásov bolo zoraných a staré stromy na nich rastúce boli vyrúbané. Divoké druhy rastlín a živočíšnych druhov našlo svoje útočisko práve v mestách a to práve preto, že v mestách nie sú veľkoplošne používané pesticídy a minerálne hnojivá. Žiaľ tie sa už začali intenzívne používať aj v hospodárskych lesoch.

V mestách je obyčajne výšia biodiverzita druhov, ako v intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajine

Každý druh sa môže v spoločenstve udržať  iba vtedy, pokiaľ mu jeho vrodené vlastnosti a biologická predispozícia umožňujú začleniť  sa do spoločenstva a jeho vývoja. Práve preto sa jednotlivé druhy organizmov nevyskytujú vždy len v prostredí s  optimálnymi podmienkami, ale aj tam, kde im to umožňujú podmienky spolužitia s inými organizmami.

Premnožený výskyt škodcov, alebo chorôb nie je príčinou, ale dôsledkom porušenia rovnováhy v ekosystéme.

Poznaj pomocníkov v záhrade

V tomto seriáli si priblížime užitočný hmyz v našich záhradách a sadoch. Práve používaním chemických postrekov v záhradách sa ukracujete o stretnutie s týmito užitočnými organizmami, ktoré by veľkú časť vašej práce v boji so škodcami urobila za vás. Preto je potrebne vrátiť život do vašich záhrad a spoznať vašich priateľov pomocníkov a hlavne vedieť ho rozlíšiť od škodcov vašich rastlín.

 • patria sem organizmy užitočne z rodu lienkovitých  – Coccinellidae

Lienka sedembodková
 • sieťkokrídlovce – Neuroptera – patrí sem napríklad zlatoočka rodu Chrysopa a ďalších viac, ako 100 druhov sieťokrídlového hmyzu.

 • dravé roztoče – Phytoseiidae, Tydeidae, Anystidae

 • dravé bzdochy – Anthocoridae, Nabidae, Miridae, Pentatomidae

 • ucholaky – Dermaptera

 • bystruškovité – karabíni

bystruškovité – Carabidae
 • svižnikovité – Cicindelidae – svižník poľný

svižnikovité – Cicindelidae
 • pavuky – Araneidae, Linyphiidae, Theridiidae, Salticidae, Lycosidae …

 • Kosce – Opilionidae

 • Pestrice – Syrphidae

Pestrice – Syrphidae
 • Osovité – Vespidae

Vespidae polystes
 • dravé byľomorky – Cecidomyiidae
 • drobčíkovité – Staphylinidae 
 • snehulčikovité – Cantharidae
 • dlhokrčky- Raphidioptera
 • motýle – Lepidoptera
 • muchárkovité – Asilidae
 • mravcovité – Formicidae
 • kobilky a iné rovnokrídlovce – Tettigonoidea, Grylloidea
 • parazitické blanokrídlovce – Encyrtidae, Trichogrammatidae, Braconidae, Pteromalidae, Aphidiidae, Aphelinidae
 • voškomorovité – Aphidiidae, Aphelinidae
 • blanokrídle parazitoidy vajíčok hmyzu  Trichogrammatidae
 • stonožky – Chilopoda

S biologickou ochranou dokážete bojovať proti škodcom a chorobám a získať zdravú potravu bez chemických pesticídov

Ako predjarný postrek použite biologické postreky na báze medi a olejov s pridaním látok, ako bór, železo a zínok. Kocide 2000 +Prev B2Cuprotonic + Prev B2, AquasilikatThiovit Jet alebo BorOil + FerrumOil. Proti roztočom, hálkovcom a vlnovníkovcom  použite dravého roztoča Typhlodromus pyri.

Neskôr v sezóne použivajte preventívne proti chorobám postreky na báze sýri, medi,prírodných olejov, húb a baktérii. Prev B2, Vitisan, Alginure, HF Mycol, Imunofol, Chytopron, Trifender, alebo ďalšie ekologické postreky, ktoré nájdete v našom eshope.

Proti savým a žravým škodcom použite NeemAzal, Prev B2, Wetcit, alebo proti piliarke Quassia amara. Proti húseniciam Lepinox plus.

S biologickými postrekmi zaobchádzajte opatrne. Neprekračujte dávkovanie a nepoužívajte postreky v silnom vetre a počas dňa. Postrekujte skoro ráno, alebo pri západe slnka. Nikdy nestriekajte kvitúce stromy za slnečného dňa. Proti chorobám postrekujeme ihneď po väčšom daždi, alebo keď spadne viac ako 20 – 30 mm zrážok. Snažíme sa chorobám predchádzať a ošetrovať rastliny preventívne, ešte pred vypuknutím choroby. Teplota vzduchu nesmie prevyšovať 25 °C.

Biodiverzita – aj o týchto druhoch si povieme v seriály: Poznaj pomocníkov v záhrade