Biodiverzita v krajine a ekologické poľnohospodárstvo – od polovice 20. storočia dochádza k prudkému ústupu druhového bohatstva rastlín a živočíchov, v dôsledku zvýšenej intenzity veľkoplošne pôsobiacich industriálnych vplyvov. Biodiverzita v krajine je ohrozená.

Zlatoočka – Chrisopa

Biodiverzita v krajine a jej pokles  – čo to spôsobilo?

 • dovlečenie cudzích druhov na naše územie, ktoré postupne utláčajú našu pôvodnú biodiverzitu
 • znečistenie poľnohospodárskej pôdy nadmerným používaním minerálnych hnojív a pesticídov, následkom čoho sa tieto jedy dostávajú do stojacich, tečúcich a spodných vôd
 • nadmerné kosenie trávnych porastov
 • jednotné hospodárenie v lesoch
 • výsadba monokultúrnych porastov
 • nekonečné holoruby v našich lesoch
 • vysušovanie močiarov, bažín a mŕtvych tokov

V poslednom desaťročí sa hovorí priamo o kríze biodiverzity, ktorá sa každým rokom znižuje

Lienka sedembodková

Ak chceme na Zemi udržať trvalo udržateľné hospodárstvo, je dôležité ochraňovať túto biodiverzitu.

Pod pojmom biodiverzita sa rozumie rôznorodosť a premenlivosť organizmov a okolitého prostredia, v ktorom tieto organizmy žijú.

Zachovanie biologickej diverzity ovplyvňuje a bezprostredne sa týka kvality všetkého života na Zemi a tiež ovplyvňuje produktivitu a stabilitu ľudskej spoločnosti.

Biodiverzita –  môžeme ju rozdeliť do troch hierarchických úrovní a to genetická diverzita, druhová diverzita a diverzita ekosystémov.

Zvýšenie biodiverzity má obvykle základ v rôznorodosti  rastlinstva v krajine.

Preto je práve v poľnohospodárskej krajine tak dôležité uchovávať zelené neudržiavané pásy divého rastlinstva. Žiaľ, mnoho týchto pásov bolo zoraných a staré stromy na nich rastúce boli vyrúbané. Divoké druhy rastlín a živočíšnych druhov našlo svoje útočisko práve v mestách a to práve preto, že v mestách nie sú veľkoplošne používané pesticídy a minerálne hnojivá. Žiaľ, tie sa už začali intenzívne používať aj v hospodárskych lesoch.

V mestách je obyčajne vyššia biodiverzita druhov, ako v intenzívne obhospodárovanej poľnohospodárskej krajine

Každý druh sa môže v spoločenstve udržať  iba vtedy, pokiaľ mu jeho vrodené vlastnosti a biologická predispozícia umožňujú začleniť  sa do spoločenstva a jeho vývoja. Práve preto sa jednotlivé druhy organizmov nevyskytujú vždy len v prostredí s optimálnymi podmienkami, ale aj tam, kde im to umožňujú podmienky spolužitia s inými organizmami.

Premnožený výskyt škodcov alebo chorôb nie je príčinou, ale dôsledkom narušenia rovnováhy v ekosystéme.

Poznaj pomocníkov v záhrade

V tomto seriáli si priblížime užitočný hmyz v našich záhradách a sadoch. Práve používaním chemických postrekov v záhradách sa ukracujete o stretnutie s týmito užitočnými organizmami, ktoré by veľkú časť vašej práce v boji so škodcami urobila za vás. Preto je potrebné vrátiť život do vašich záhrad a spoznať vašich priateľov pomocníkov a hlavne vedieť ho rozlíšiť od škodcov vašich rastlín.

 • Patria sem organizmy užitočné z rodu lienkovitých  – Coccinellidae.

Lienka sedembodková
 • Sieťkokrídlovce – Neuroptera – patrí sem napríklad zlatoočka rodu Chrysopa a ďalších viac ako 100 druhov sieťokrídlového hmyzu.

 • Dravé roztoče – Phytoseiidae, Tydeidae, Anystidae

 • Dravé bzdochy – Anthocoridae, Nabidae, Miridae, Pentatomidae

 • Ucholaky – Dermaptera

 • Bystruškovité – karabíni

bystruškovité – Carabidae
 • Svižnikovité – Cicindelidae – svižník poľný

svižnikovité – Cicindelidae
 • Pavúky – Araneidae, Linyphiidae, Theridiidae, Salticidae, Lycosidae …

 • Kosce – Opilionidae

 • Pestrice – Syrphidae

Pestrice – Syrphidae
 • Osovité – Vespidae

Vespidae polystes
 • dravé byľomorky – Cecidomyiidae
 • drobčíkovité – Staphylinidae 
 • snehulčikovité – Cantharidae
 • dlhokrčky- Raphidioptera
 • motýle – Lepidoptera
 • muchárkovité – Asilidae
 • mravcovité – Formicidae
 • kobilky a iné rovnokrídlovce – Tettigonoidea, Grylloidea
 • parazitické blanokrídlovce – Encyrtidae, Trichogrammatidae, Braconidae, Pteromalidae, Aphidiidae, Aphelinidae
 • voškomorovité – Aphidiidae, Aphelinidae
 • blanokrídle parazitoidy vajíčok hmyzu  Trichogrammatidae
 • stonožky – Chilopoda

S biologickou ochranou dokážete bojovať proti škodcom a chorobám, a získať zdravú potravu bez chemických pesticídov

Ako predjarný postrek použite biologické postreky na báze medi a olejov s pridaním látok, ako bór, železo a zínok. Kocide 2000 +Prev-B2Cuprotonic + Prev – B2, AquasilikatThiovit Jet alebo BorOil + FerrumOil. Proti roztočom, hálkovcom a vlnovníkovcom  použite dravého roztoča Typhlodromus pyri.

Neskôr v sezóne používajte preventívne proti chorobám postreky na báze sýry, medi,prírodných olejov, húb a baktérií. Prev-B2, Vitisan, Alginure, HF Mycol, Imunofol, Chytopron, Trifender alebo ďalšie ekologické postreky, ktoré nájdete v našom eshope.

Proti savým a žravým škodcom použite NeemAzal, Prev-B2, Wetcit alebo proti piliarke Quassia amara. Proti húseniciam Lepinox plus.

S biologickými postrekmi zaobchádzajte opatrne. Neprekračujte dávkovanie a nepoužívajte postreky v silnom vetre a počas dňa. Postrekujte skoro ráno alebo pri západe slnka. Nikdy nestriekajte kvitnúce stromy za slnečného dňa. Proti chorobám postrekujeme ihneď po väčšom daždi, alebo keď spadne viac ako 20 – 30 mm zrážok. Snažíme sa chorobám predchádzať a ošetrovať rastliny preventívne, ešte pred vypuknutím choroby. Teplota vzduchu nesmie prevyšovať 25 °C.

Biodiverzita – aj o týchto druhoch si povieme v seriáli: Poznaj pomocníkov v záhrade