Obaľovač jablčný

Cydia pomonella
Cydia pomonella

Larvy Cydia pomonella spôsobujú tzv. pravú červivosť plodov. Napadnutie prezrádza kôpka trusu pri vstupnom otvore. Naň nadväzuje rovná, až mierne zakrivená chodba smerujúca k jadru, kde larvy poškodzujú semená. Vnútro poškodených plodov vyplňujú exkrementy škodcu. V závislosti od veľkosti plodu v dobe napadnutia môže jedna larva poškodiť 1-3 jablká. Na Slovensku sa vyvíjajú spravidla dve generácie škodcu. V najteplejších oblastiach sa občas stretávame aj s čiastočným vývojom tretej generácie. Naopak v chladnejších oblastiach a chladnejších rokoch sa vyvinie zväčša iba jedna generácia. Plody poškodené prvou generáciu škodcu často nedokončia svoj vývoj a v priebehu vegetácie  odpadávajú. Druhá generácia škodu má na svedomí výrazne zhoršenú skladovateľnosť plodov, keďže tieto sú častejšie napádané rôznymi hubovými patogénmi.

Cydia pomonella
Obaľovač jablčný

Larva prezimuje v rôznych úkrytoch v trhlinách kôry, v pôde, ale napríklad aj v skladoch na prepravkách. Larvy sa kuklia v apríli. Podľa priebehu počasia  sa môžu prvé imága (motýle) objaviť v porastoch už začiatkom mája. Motýle sú aktívne a pária sa iba ak je teplota vzduchu za súmraku na úrovni aspoň 15℃ ( pozn. obaľovač patrí medzi tzn. nočné motýle). K hromadnému kladeniu vajíčok sú potrebné teploty min. 17℃ za súmraku. Larvy sa liahnu po 6-14 dňoch. Po vyliahnutí si hľadajú miesto vniknutia do plodu, pričom sa zbavujú konkurenčných lariev vlastného druhu. Práve  z tohto dôvodu v napadnutých plodoch nachádzame vždy len jednu larvu. Časový interval od vyliahnutia po vniknutie do plodu môže trvať 2-5 dní. Imága druhej generácie sa začínajú objavovať už koncom júna pričom ich nálet môže trvať až do začiatku septembra. Často sa stáva, že sa jednotlivé generácie škodcu prekrývajú. Samičky druhej generácie kladú vajíčka už vo väčšej miere  na plody ako na listy a vyliahnuté larvy sa častokrát zavrtávajú do miest, kde sa dva plody dotýkajú. Škodca sa môže vo výsadbách vyskytovať teda prakticky od mája do septembra.

          Praktické odporúčania

Populáciu obaľovača ako aj mnohých iných škodcov môžu značne decimovať rôzne druhy hmyzu, baktérií, húb, vírusov, entomopatogénnych nematód (háďatká) a vtákov (napr. sýkorky). Ich šancu na prežitie značne zvýšime nepoužívaním širokospektrálnych insekticídov. Prezimujúce štádiá škodcu môžeme ničiť mechanicky zoškrabávaním kôry. Inštaláciou lepenky resp. vlnitého papiera na kmene stromov  v máji (larvy 1. generácie), alebo koncom leta (larvy 2. generácie) docielime, že si ju množstvo lariev  vyberie ako miesto na zakuklenie resp.  prezimovanie. Lepenku môžeme potom spolu s larvami zničiť. Ešte lepším riešením je týmito larvami prikrmovať prirodzených nepriateľov obaľovača. V záhradách a menších výsadbách má význam resp. je realizovateľný aj zber opadnutých plodov napadnutých prvou generáciou škodcu. Podobne ako pri použití lepenky aj tu je  potrebné zabezpečiť, aby larvy ktoré sa nachádzajú v plodoch nedokončili svoj vývin.

Biologická ochrana proti Cydia pomonella- obaľovač jablčný

  • prípravky a hnojivá na báze baktérií (Lepinox Plus, NovaFerm ORION)
  • prípravky na báze spinosadu (Spintor)
  • hnojivo na báze húb (BORA)
  • prípravky na báze entomopatogénnych háďatiek (CAPSANEM)

Ochrana proti prvej generácii Cydia pomonella sa u nás zvyčajne vykonáva na prelome mája a júna, proti druhej generácii na prelome júla a augusta (pozn. tieto termíny sú naozaj iba orientačné a môžu sa značne líšiť podľa aktuálneho priebehu počasia a klimatických podmienok konkrétneho stanovišťa). Určenie správneho termínu ošetrenia má preto kľúčový význam. Najspoľahlivejšou metódou signalizácie je nesporne využitie feromónových lapačov priamo v sade, alebo v záhrade.

Postreky proti jednotlivým generáciám škodcu je dobré po 10-14 dňoch zopakovať. Ideálnym termínom na aplikáciu prípravkov a mikrobiálnych hnojív na báze baktérií Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (Lepinox Plus v dávke 10 g/4-10 l vody na 100 m², NovaFerm ORION 50-60 ml/10 l vody), alebo na báze spinosadu (Spintor 6 ml/10 l vody) je obdobie hromadného liahnutia lariev škodcu, ku ktorému dochádza  zvyčajne 7-10 dní  po vrchole náletu samčekov do FL (pozn. pri chladnejšom priebehu počasia neskôr). Pri priamej ochrane si treba uvedomiť, že larvy sú zasiahnuteľné biologickými prípravkami iba v čase kým sa neprežerú do vnútra plodov čo trvá približne 2-5 dní  od ich vyliahnutia.